241-1057

שטר ע"ס חמישים לירות ישראליות טעות מיספור, מספרים לא זהים, דירוג PMG-50 מצב AU
בנק ישראל 1960

Banknote, value of 50 Israeli Lira, numbering error, unidentical numbers, graded PMG-50, AUBank of Israel 1960

Start Price: $600