241-1073

חמישה שטרות: 500 פרוטה VF 1 לירה XF-UC, ו 5 ל"י VF, ו 10 ל"י XF, ו 50 ל"י VF
בנק ישראל, 1955

Five banknotes: 500 pr. VF, 1 pound XF-UC, 5 IS pound VF, 10 IS pound VFBank of Israel, 1955

Start Price: $100 Sold for: $110