241-1074

חמישה שטרות הצעת מטבע חוקית 50, 100 פרוטה, אשכול-נאמן, מצב UC וכן שלושה שטרות ע"ס 250 פרוטה, סדרה א+ב+ג, מצבים Fine-VF

Five banknotes proposal for legal currency, 50, 100 pr., Eshkol, UC, and 250 pr., three banknotes a+b+c series, Fine-VF

Start Price: $50 Sold for: $60