241-1077

שטר specimen, ע"ס חמישים לירות ארץ ישראליות, דירוג PMG-65
בנק אנגלו-פלשתינה

Specimen banknote IAO 50 EIL, grade PMG-65Anglo Palestine Bank

Start Price: $12000