241-1083

חמישה זוגות שטרות כל זוג מספרים עוקבים
Bank Markuzi Iran

Five pairs of banknotes, each pair consecutive numbersBank Markuzi Iran

Start Price: $50