242-047

מטבע כסף פניקי, די דרכמה מהעיר Aradus, פנים: האלה אתונה, גב: האלה ארצוס

Phoenician silver coin, Di drachm, from the city Aradus, obverse: the goddess Athena, reverse: the goddess ?

Start Price: $90 Sold for: $120