242-069

33 מטבעות ברונזה יהודיות פרוטות חשמונאים, בית הורדוס ונציבים רומים

33 Jewish bronze coins, prutahs, Hasmoneans, Herodian dynasty and Roman governors

Start Price: $50 Sold for: $130