242-083

מטבע פרוטה, תקופת שלטון הנציב אנטוניוס פלקס (52-59 לספירה) ביהודה, תחת הקיסר קלאודיוס, תעודת מקוריות מאת דוד הנדין, מצב טוב

JUDAEA PRUTAH ANCIENT BIBLICAL COIN Antonius Felix, procurator of Judaea under CLAUDIUS, Palm Tree 52-59 AD. Inc. AUTENTIC CARTIFICATE from DAVID HENDIN, RARE CONDITION

Start Price: $40