242-087

שלוש פרוטות, שלטון הורדוס אכילאוס (הבן של הורדוס הגדול), 4 לפנה"ס עד 6 לספירה

Three prutahs, reign of Herod Archelaus (sone of Herod), 4 BC – 6 CE

Start Price: $40 Sold for: $110