242-099

ששה ראשי חצים, תקופות: הלניסטית (1), רומית (4), צלבנית (1)

Six arrowheads: Hellenistic (1), Roman (4), Crusader (1)

Start Price: $50 Sold for: $100