243-1004

תעודת פיקדון של הלואה וחסכון ירושלים,אגודה הדדית בע"מ, עיצוב גור אריה -רבן, בצלאל, 1931

Deposit certificate of Loan and Savings Jerusalem, Aguda Hadadit B'am, design Gur Arieh-Raban, Bezalel 1931

Start Price: $50