243-1015

תעודת מניה של אוצר התישבות היהודים כ Jewish Colonial Trust, של 142 מניות כ"א 1 פפונט אנגלי, 1949, נפדה-בוטל

JCT bearer bond 142 shares each, 1 English pound, 1949, redeemed-canceled

Start Price: $40 Sold for: $180