243-1038

מדליה-פלק, דוד המלך ע"פ מארק שאגאל קוטר 190 מ"מ
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Medal-plaque, King David, after Marc Chagall, 190 mm in diameterIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $90