243-1078

לוט סמלים וכו' של גופי שיטור בישראל: קורס קציני הג"א, דרגות הג"א ושלוש סיכות משמר אזרחי

Lot of badges etc. of policing bodies in Israel: Civil Defense officers course, Civil Defense ranks and three Civil Guard pins

Start Price: $40