244-1055

שלושה פריטים משולחן הכתיבה של צבי צור עט על מתקן עם סמל התעשיה הצבאית, סכין מכתבים עם סמל כנ"ל, ועט תוצ Elise, עם סמל התעשייה האוירית

pen on a rack with the emblem of the military industries, letter opener with the emblem of the above mentioned, and a pen by Elise, with the emblem of the aerospace industries

Start Price: $75