244-1072

חנוכית גב לשמן עם תבליט צורת אניית מפרש, על המפרש דיוקן הרצל ומגן דוד וזרי עץ זית

witrh relief shaped like a sail ship, on the sail portrait of Herzl, star of David and olive branches

Start Price: $50 Sold for: $60