244-1097

שמונה טפסי שקל: הפדרציה הציונית של ארץ יוון תר"פ (2), פנקס ריק תרצ"ו, ההסתדרות הציונית העולמית תש"ט-תש"י (6)

Zionist federation of Greece, 1920 (2), blank book 5696 1936, World Zionist org 5709-5710 (6)

Start Price: $25 Sold for: $45