244-1101

לוט ששה מכתבים בענייני הסתדרות העובדים בא"י מהם שנים מודפסים וחתומים על ידו, וארבעה כתובים בכתב ידו וחתומים, 1924-1930
יצחק בן צבי

two typed signed by him, and four handwritten and signed, 1924-1930Itzhak Ben Zvi

Start Price: $100 Sold for: $100