244-1103

מכתב כתוב ביד למשה מרקס בעניין ספרים, לא חתום תרפ"ב 1922 (רק דף אחד)
שמואל יוסף עגנון

concerning books, not signed, 1922 (one page only)Shmuel Yossef Agnon

Start Price: $180 Sold for: $375