244-1350

סדר הגדה של פסח, עם פתרון בלשון ספרדי, ליוורנו, תרס"ד 1904, אוצ הג 2271

Livorno, 5664 1904, Otsar Hag. 2271

Start Price: $80