245-1032

70 אסימונים, ארצות שונות תקופות שונות, המאה ה19 עד סוף המאה ה20

70 tokens, various countries and periods, 19th till late 20th C.

Start Price: $150