245-1051

לוט שטרות ומטבעות, ישראל כולל: 19 שטרות וסט מטבעות, אישים בישראל
בנק ישראל

Lot of banknotes and coins, Israel, 19 banknotes and a set of coins, Israeli personalitiesBank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $50