245-1054

שבעה שטרות, 2008, ע"ס 20 שקלים חדשים מצב XF, עם הדפסה "ששים שנה למדינת ישראל"
בנק ישראל

Seven banknotes, 2008, IAO 20 NIS, XF cond., with the print "60 to the State of Israel"Bank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $50