246-1028

קופסה עם בולי כל העולם כולל גליונות, חדשים וחתומים

Box of stamps from all over the world, including sheets, new and stamped

Start Price: $25 Sold for: $160