246-1029

קופסת נעלים עם בולים חתומים ולא חתומים, כל העולם

Shoebox containing stamps, postmarked and non-postmarked, all over the world

Start Price: $50 Sold for: $80