246-1032

קופסת בולים עם מעטפות דואר חי ואירועים, FDC, כל העולם, כולל מנהלת העם ועוד

Box of stamps with envelopes of Doar Chay and events, FDC, all over the world, including Minhelet HaAm and more

Start Price: $25 Sold for: $120