246-1039

כמות גדולה של גליונות בולי כל העולם חתומים וחדשים, כל השנים, הרבה כפולים, משקל כולל 3.4 ק"ג

Large collection of postcards and stamps from all over the world, stamped and new, all the years, many doubles, overall weight 3.4 kg

Start Price: $50 Sold for: $80