246-1044

לוט בולים פיסקליים טורקיים מוקדמים מאד ונדירים, תחילת המאה ה20

Lot of Turkish fiscal revenue stamps, very early and rare, early 20th C.

Start Price: $25 Sold for: $30