246-1055

לוט מכתבים שנשלחו בדואר צרפת תחילת המאה ה19 (1811), עד שנות ה40 של המאה ה20 (כולל מבוילים ולא מבויילים)

Lot of letters sent by post, France, early 19th C. (1811) till 1940's (including stamped and unstamped)

Start Price: $100