246-1087

לוט שטרות ישראל, כולל הצעת מטבע חוקית, שטר של 200 ₪, ועוד, מצבים שונים

Lot of banknotes, Israel, including proposal for legal currency, 200 IS banknote and more, various conditions

Start Price: $90