246-1100

שטר צאן ברזל, תעודת מניה בת עשרים פראנק זהב, של "תורת חיים הכללית", ירושלים, תרס"ח 1908 (פגמים רבים)

"Shtar Tzon Barzel", share certificate for 20 gold Frank, by Torat Haim Haklalit, Jerusalem, 5668 1908 ( severely damaged)

Start Price: $50 Sold for: $70