1024

שתי מטבעות כסף, פולין, שלטון Stanislav August 1764-95 א. 4 גרושן, 1766, מצב VF ב. 4 גרוש-1 זלוטי, 1794, מצב VF

Two silver coins, Poland, reign of Stanislaw August 1764-95: a. 4 Groszy, 1766, VF, b. 4 groszy-1 zloty, 1794, VF

Start Price: $30 Sold for: $30