1070

36 מעטפות פילטליות יום הופעת הבול וכו', ישראל, ארצות נוספות וכן 2 הוצ בולים בריטית

36 philatelic covers, First Day covers etc., Israel, other countries and 2 issues of British stamps

Start Price: $25