1113

חנוכיה, בצלאל ירושלם, לנרות גב אריות ומנורה, חסר שמש

Chanukah lamp for candles, Bezalel, Jerusalem, back with lions and a Menorah, missing Shamash

Start Price: $120 Sold for: $120