1117

קופסת אתרוג, עץ זית, עם מראות המקומות הקדושים בעבודת גילוף: הכותל, כיפת הסלע וקבר רחל, וכן על המכסה עשרת הדיברות

Olive wood Etrog box, with carved depictions of holy sites: the western wall, dome of the rock and Rachel’s tomb, with the ten commandments on the lid

Start Price: $120 Sold for: $120