248-1002

פיבולה ברונזה הלניסטית, מאות שניה או שלישית לפנה"ס (תוקנה, מצב טוב)

Helenistic Byzantine bronze fibula, second or third hundred BCE (repaired, good condition)

Start Price: $65 Sold for: $65