248-1018

22 נרות שמן מחרס, ארץ ישראל, תקופה הרודיאנית עד לתקופה ביזנטית מאוחרת, מאה 1 עד 6 (פגמים רבים)

22 Pottery oil lamps, Eretz Israel, Herodian period till late Byzantine period, 1st-6th C. CE (multiple damages)

Start Price: $100 Sold for: $325