248-1061

23 מטבעות ברונזה הלניסטיות סלווקיות, מאות שלישית עד ראשונה לפנה"ס

23 Hellenistic Seleucid bronze coins, 3rd-1st C. BCE

Start Price: $70 Sold for: $160