248-1072

מטבע דינר כסף, הרפובליקה הרומית מטביע: Sergia-I, שנת 116-5 לפנה"ס, צד א: לוחם על סוס עם ראש של גאלי ביד, מצב VF

Silver denarius coin, Roman Republic, Sergia-1, 116-5 BCE, obverse: warrior on horseback with the head of a Gaul in his hand, VF

Start Price: $60 Sold for: $90