249-1046

חמש אבני קלע מעופרת, תקופה הלניסטית, מאות 3-2 לפנה"ס

Five sling stones made of lead, Helenistic period, 3rd-2nd centuries BC

Start Price: $60