249-1090

מטבע ברונזה ע"ס דופונידיוס שלטון פיליפה הראשון,244-249, פנים: אוטקילה סוורה אשת הקיסר, גב: אלה רומית

Bronze Dupondius coin, reign of Philip I 244-249 CE, obverse: Marcia Otacilia Severa the emperor's spouse, reverse: Roman goddess

Start Price: $25