249-1095

מטבע כסף ע"ס דינר, שלטון טריאנוס 97-117 לספירה, פנים: דיוקן הקיסר גב: האלה וסטה יושבת, מצב VF-XF

Denarius coin, reign of Trajan 98-117 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: the goddess Vesta seated

Start Price: $50 Sold for: $75