249-1100

מטבע ברונזה ע"ס דופונדיוס שלטון פיליפ הראשון, 244-249, פנים: אוטקולה סוורו אשת הקיסר, גב: האלה קונקורדיה יושבת

Bronze dupodius coin, reign of Philip I 144-149 CE, obverse: Marcia Otacilia Severa the emperor's spouse, reverse: the goddess Concordia seated

Start Price: $25 Sold for: $25