249-1103

18 מטבעות ערים רומיות, ברונזה, ארץ ישראל וסוריה, מאה ראשונה עד רביעית לספירה, מצבים good-VG

18 Roman city bronze coins, Eretz-Israel and Syria, first to fourth centuries CE, good-VG

Start Price: $70 Sold for: $70