249-1111

עשר מטבעות ערים רומיות ברונזה, ארץ ישראל וסוריה, מאה ראשונה עד רביעית לספירה, מצבים VF-Fine

10 Roman bronze coins, Eretz-Israel and Syria, first to fourth centuries CE, VF-Fine

Start Price: $90 Sold for: $400