249-1257

חנוכית פליז לנרות, ישראל שנות ה-50, תוצ' פל-בל

Brass Chanuka lamp for candles, Israel, the 1950's, by Pal bell

Start Price: $90 Sold for: $150