249-1512

הגדה של פסח, מגיד Haggada de paque Maggid, ed La Caravelle, Tunis פגמים

Passover Haggada, Haggada de paque Maggid, ed La Caravelle, Tunis (damage)

Start Price: $50 Sold for: $50