250-1006

שתי פכיות קרמיקה: אחת שחורה Amphoriskos, השניה קרמיקה רגילה (עם תיקון קל), תקופת הברונזה התיכונה, 1800 לפנה"ס, תקופת האבות

2 x pottery jars, a black amphoriskos, the 2nd. With a light restoration, middle bronze age, 1800 bc, patriarchs period.

Start Price: $180 Sold for: $180