250-1063

שלושה עשר אבני קלע הלניסטיים עופרת Helenistic lead sling bullets, חלקם עם עיטורים, מאות שלישית עד ראשונה לספירה

Thirteen Hellenistic lead sling projectiles, some of them ornamented, 3rd-1st C. BC

Start Price: $260