250-1064

שלושה כלי חרס עתיקים שתי פכיות וצלוחית, א"י, תקופות שונות, ברזל-הלניסטית, 1000 -200 לפנה"ס

Three antique pottery vessels, two jars and a small plate, Eretz-Israel, various periods, iron-Hellenistic, 1000-200 BC

Start Price: $45 Sold for: $45